Проблематика, адресирана от проекта

През последните години специализираните фирми и работилници за подвързване и съхраняване на книги масово се закриват. Подвързващото производство в големите печатници става автоматизирано и много работници губят работата си. Съответните секции в библиотеките постепенно изчезват заради ограничен бюджет, малък брой посетители и разрастване на интернет. Продължава негативната тенденция печатната и книго-оформящата индустрия да прехвърля инвестициите си към Азия.


Наред със затихващия бизнес на подвързващите производства се проявяват и някои позитивни тенденции. През последните десетилетия нараства търсенето на художествени подвързии и се засилва интересът към интернет търговията със стари книги. Тази тенденция предизвиква и появата на ново поколение професионалисти по реставрация и консервация на стари книги и документи. Но как да се отговори на изискванията на пазара, когато преобладаващата част от производствените наръчници и материали за обучение са остарели, обхващат само част от дейностите и не съответстват на съвременното търсене? Вече се чувства необходимост от друг тип обучаващи средства, които да развиват съвременни предприемачески умения, междукултурни познания, зелено производство и други.

Днес, във времето на индустриално развитие и иновативни технологии, стилът на подвързиите става все по-уеднаквен. Повечето млади хора дори не са виждали как изглежда една подвързия от 18 или 19 век. В същото време обаче все повече хора искат да си закупят или да се научат да изработват дребни артистични предмети – артичстични бележници, декориративни кутийки, декорирана хартия.

 


Цели

Основната цел на проекта е да предостави съвременни обучителни материали и инструменти за професионално обучение по подвързване на книги и консервация на хартия.

Целите на проекта са:
• да трансферира и доразработи съществуващите обучителни материали (на партньорите от Нидерландия и Италия), свързани с подвързване на книги и консервация на фотографии; да се приложи и опита на партньорите от Австрия и България в областите консервация на хартия и фотографии и подвързване на книги;
• да се даде възможност за професионално развитие на подвързвачи, реставратори на хартия и останалите без работа такива, като се разработят следните обучителни материали: съвременно ръководство, разделено на различни модули, онлайн обучителни материали и инструменти за подвързване на книги и консервация на хартия;
• да обучи обучители и ръководители на реставрационните отдели на библиоеки/архиви и работилници и да им предостави обучителни материали;
• да развие междукултурните познания, предприемаческите и ИКТ уменията на целевата група;
• да повиши осведомеността на целевата група (в партньорските държави и най-вече в България) по отношение на консервацията на книги, документи и фотографии;


Целева група

• самонаети подвързвачи и работници в малки работилници и ателиета;
• безработни, които желаят да развиват предприемачески и професионални умения в тази област;
• безработни бивши работници в печатници и подвързващи подразделения;
• работници, обучители , водещи експерти и ръководители в реставрационните звена на библиотеки, архиви и музеи;
• студенти и млади творци, които имат желание да изработват артистични подвързии.

Основни продукти и резултати

• 9 обучителни модула; • ръководство, разделено на модули;
• инструмент, подпомагащ процеса на подвързване на книги;
• пилотен център (подвързвачница) в България;

Всички материали ще бъдат преведени на партньорските езици.

Въздействие

• повишаване капацитета на подвързвачите и малките работилници;
• подпомагане на млади предприемачи и на останалите безработни в резултат от закриването на подвързваческите отдели в големите печатници;
• повече възможности за институциите, предоставящи ПОО в сферата на подвързването;
• модернизиране на обучителните инструменти и подходи в областта;

Партньори

Централна библиотека на Българска академия на науките /ЦБ на БАН/ – България – Координатор
Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/ – България
Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia – Италия
Stichting Restauratie en Educatie – Нидерландия
Karl-Franzens-Universität Graz – Австрия